equal-loudness level contour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

equal-loudness level contour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm equal-loudness level contour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của equal-loudness level contour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • equal-loudness level contour

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  đường bao đồng mức âm

  đường đẳng âm lượng

  đường đồng mức âm