epinephrine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

epinephrine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm epinephrine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của epinephrine.

Từ điển Anh Việt

 • epinephrine

  * danh từ

  cũng epinephrin

  (sinh học) epinefrin, adrenalin

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • epinephrine

  * kỹ thuật

  y học:

  hóc môn vỏ thượng thận

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • epinephrine

  a catecholamine secreted by the adrenal medulla in response to stress (trade name Adrenalin); stimulates autonomic nerve action

  Synonyms: epinephrin, adrenaline, Adrenalin