epidermic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

epidermic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm epidermic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của epidermic.

Từ điển Anh Việt

  • epidermic

    /,epi'də:məl/ (epidermic) /,epi'də:mik/

    * tính từ

    (sinh vật học) (thuộc) biểu bì

Từ điển Anh Anh - Wordnet