epanaphora nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

epanaphora nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm epanaphora giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của epanaphora.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • epanaphora

    repetition of a word or phrase at the beginning of successive clauses

    Synonyms: anaphora

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).