engine-driven hydraulic press nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

engine-driven hydraulic press nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm engine-driven hydraulic press giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của engine-driven hydraulic press.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • engine-driven hydraulic press

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy ép thủy lực dẫn động