endomorphism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

endomorphism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm endomorphism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của endomorphism.

Từ điển Anh Việt

 • endomorphism

  (đại số) tự đồng cấu

  join e. tự đồng cấu nối

  operator e. tự đồng cấu toán tử

  partial e. tự đồng cấu riêng phần

  power-type e. tự đồng cấu kiểu luỹ thừa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • endomorphism

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  tự đồng cấu