emma hart willard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

emma hart willard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm emma hart willard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của emma hart willard.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • emma hart willard

    Similar:

    willard: United States educator who was an early campaigner for higher education for women (1787-1870)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).