elod (erasable laser optical disk) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

elod (erasable laser optical disk) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm elod (erasable laser optical disk) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của elod (erasable laser optical disk).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • elod (erasable laser optical disk)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đĩa quang laze xóa được