ellipsoid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ellipsoid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ellipsoid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ellipsoid.

Từ điển Anh Việt

 • ellipsoid

  /i'lipsɔid/

  * danh từ

  (toán học) Elipxoit

 • ellipsoid

  (Tech) mặt bầu dục, thể bầu dục

 • ellipsoid

  elipxoit

  e. of revolution elipxoit tròn xoay

  e. of stress elipxoit ứng lực

  confocal e.s các elipxoit đồng tiêu

  imaginary e. elipxoit ảo

  null e., point e. elipxoit điểm

  similar e.s elipxoit đồng dạng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ellipsoid

  * kỹ thuật

  elipsoit

  xây dựng:

  elip tròn xoay

  elipxôit

  toán & tin:

  elipxoit

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ellipsoid

  a surface whose plane sections are all ellipses or circles

  the Earth is an ellipsoid

  having the nature or shape of an ellipsoid

  Synonyms: ellipsoidal, spheroidal