elevating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

elevating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm elevating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của elevating.

Từ điển Anh Việt

  • elevating

    * danh từ

    nâng cao (nhận thức, đạo đức)