electrostatically focused klystron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrostatically focused klystron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrostatically focused klystron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrostatically focused klystron.

Từ điển Anh Việt

  • electrostatically focused klystron

    (Tech) đèn tốc điều gom tụ điện tĩnh