electromagnetic-interference filter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electromagnetic-interference filter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electromagnetic-interference filter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electromagnetic-interference filter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electromagnetic-interference filter

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bộ lọc nhiễu điện từ