electrodermal effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrodermal effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrodermal effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrodermal effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrodermal effect

    * kỹ thuật

    vật lý:

    hiệu ứng điện bề mặt