electro-pneumatic brake control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electro-pneumatic brake control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electro-pneumatic brake control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electro-pneumatic brake control.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electro-pneumatic brake control

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    điều khiển hãm điện không