electro-magnetic compatibility society (emcs) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electro-magnetic compatibility society (emcs) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electro-magnetic compatibility society (emcs) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electro-magnetic compatibility society (emcs).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electro-magnetic compatibility society (emcs)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hội tương thích điện từ