eight-way adjustable seat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eight-way adjustable seat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eight-way adjustable seat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eight-way adjustable seat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • eight-way adjustable seat

    * kỹ thuật

    ô tô:

    ghế điều chỉnh tám hướng