efl (extended fortran language) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

efl (extended fortran language) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm efl (extended fortran language) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của efl (extended fortran language).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • efl (extended fortran language)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ngôn ngữ Fortran mở rộng