effects of climate conditions nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

effects of climate conditions nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm effects of climate conditions giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của effects of climate conditions.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • effects of climate conditions

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    ảnh hưởng của điều kiện khí hậu