eerom (electrically erasable read-only memory) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eerom (electrically erasable read-only memory) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eerom (electrically erasable read-only memory) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eerom (electrically erasable read-only memory).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • eerom (electrically erasable read-only memory)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ nhớ chỉ đọc xóa được bằng điện