edge-emitting light emitting diode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edge-emitting light emitting diode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edge-emitting light emitting diode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edge-emitting light emitting diode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • edge-emitting light emitting diode

    * kỹ thuật

    điện:

    đi-ốt phát quang biên