dyer's woodruff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dyer's woodruff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dyer's woodruff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dyer's woodruff.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dyer's woodruff

    creeping European perennial having red or pinkish-white flowers and red roots sometimes used as a substitute for madder in dyeing

    Synonyms: Asperula tinctoria

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).