drip-proof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drip-proof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drip-proof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drip-proof.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • drip-proof

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    chống nhỏ giọt

    chống rò