diabolically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

diabolically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm diabolically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của diabolically.

Từ điển Anh Việt

 • diabolically

  * phó từ

  quỷ quái tinh ma, ranh mãnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • diabolically

  as a devil; in an evil manner

  his writing could be diabolically satiric

  Synonyms: devilishly, fiendishly