dermatitis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dermatitis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dermatitis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dermatitis.

Từ điển Anh Việt

 • dermatitis

  /,də:mə'taitis/

  * danh từ

  (y học) viêm da

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dermatitis

  * kỹ thuật

  y học:

  viêm da

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dermatitis

  inflammation of the skin; skin becomes itchy and may develop blisters