derivational nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

derivational nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm derivational giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của derivational.

Từ điển Anh Việt

  • derivational

    xem derivation

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • derivational

    characterized by inflections indicating a semantic relation between a word and its base

    the morphological relation between `sing' and `singer' and `song' is derivational

    Antonyms: inflectional