demystify nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demystify nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demystify giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demystify.

Từ điển Anh Việt

 • demystify

  * động từ

  làm rõ, làm sáng tỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • demystify

  make less mysterious or remove the mystery from

  let's demystify the event by explaining what it is all about

  Antonyms: mystify