dekaliter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dekaliter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dekaliter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dekaliter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dekaliter

    * kỹ thuật

    mười lít

Từ điển Anh Anh - Wordnet