degressive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

degressive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm degressive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của degressive.

Từ điển Anh Việt

  • degressive

    xem degression

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • degressive

    going down by steps

    (of taxes) gradually decreasing in rate on sums below a certain amount