deep-dish pie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deep-dish pie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deep-dish pie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deep-dish pie.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • deep-dish pie

    a pie made of fruit with rich biscuit dough usually only on top of the fruit

    Synonyms: cobbler

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).