debased coinage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

debased coinage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm debased coinage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của debased coinage.

Từ điển Anh Việt

  • Debased coinage

    (Econ) Tiền kim loại.

    + Xem COINAGE, GRESHAM'S LAW, BAD MONEY DRIVES OUT GOOD.