dealership nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dealership nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dealership giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dealership.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dealership

  * kinh tế

  người đại lý

  quyền bán hàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dealership

  Similar:

  franchise: a business established or operated under an authorization to sell or distribute a company's goods or services in a particular area