darius iii nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

darius iii nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm darius iii giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của darius iii.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • darius iii

    king of Persia who was defeated by Alexander the Great; his murder effectively ended the Persian Empire (died in 330 BC)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).