cytokinin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cytokinin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cytokinin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cytokinin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cytokinin

    Similar:

    kinin: any of a class of plant hormones that promote cell division and delay the senescence of leaves

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).