cyprinus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cyprinus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cyprinus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cyprinus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cyprinus

    type genus of the family Cyprinidae: carp

    Synonyms: genus Cyprinus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).