cutting-off slide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cutting-off slide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cutting-off slide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cutting-off slide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cutting-off slide

    * kỹ thuật

    bàn dao cắt

    bàn dao ngang