culminate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

culminate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm culminate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của culminate.

Từ điển Anh Việt

 • culminate

  /'kʌlmineit/

  * nội động từ

  lên đến cực điểm, lên đến tột độ, lên đến tột bậc

  (thiên văn học) qua đường kinh (thiên thể...)

 • culminate

  đạt (qua) đỉnh cao nhất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • culminate

  end, especially to reach a final or climactic stage

  The meeting culminated in a tearful embrace

  Synonyms: climax

  bring to a head or to the highest point

  Seurat culminated pointillism

  reach the highest or most decisive point

  reach the highest altitude or the meridian, of a celestial body

  rise to, or form, a summit

  The helmet culminated in a crest