cricket-bat willow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cricket-bat willow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cricket-bat willow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cricket-bat willow.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cricket-bat willow

    Eurasian willow tree having greyish leaves and ascending branches

    Synonyms: Salix alba caerulea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).