creaming nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

creaming nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm creaming giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của creaming.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • creaming

    * kỹ thuật

    làm lắng