creaminess nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

creaminess nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm creaminess giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của creaminess.

Từ điển Anh Việt

  • creaminess

    xem creamy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • creaminess

    the property of having the thickness of heavy cream

    Synonyms: soupiness