coziness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coziness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coziness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coziness.

Từ điển Anh Việt

  • coziness

    xem cozy

Từ điển Anh Anh - Wordnet