counterweight jib nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counterweight jib nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counterweight jib giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counterweight jib.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • counterweight jib

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cần trục đối trọng