cotinus coggygria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cotinus coggygria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cotinus coggygria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cotinus coggygria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cotinus coggygria

    Similar:

    venetian sumac: Old World shrub having large plumes of yellowish feathery flowers resembling puffs of smoke

    Synonyms: wig tree

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).