cost-price structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cost-price structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cost-price structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cost-price structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cost-price structure

    * kinh tế

    kết cấu giá thành