cosmological term nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cosmological term nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cosmological term giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cosmological term.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cosmological term

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    số hạng vũ trụ học