cosmogony nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cosmogony nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cosmogony giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cosmogony.

Từ điển Anh Việt

 • cosmogony

  /kɔz'mɔgeni/

  * danh từ

  nguồn gốc vũ trụ

  thuyết nguồn gốc vũ trụ

 • cosmogony

  (thiên văn) tinh nguyên học

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cosmogony

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  tính nguyên học

  điện lạnh:

  vũ trụ nguyên học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cosmogony

  Similar:

  cosmology: the branch of astrophysics that studies the origin and evolution and structure of the universe

  Synonyms: cosmogeny