cosecant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cosecant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cosecant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cosecant.

Từ điển Anh Việt

 • cosecant

  (Tech) côsec

 • cosecant

  cosec

  arc c. accosec

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cosecant

  ratio of the hypotenuse to the opposite side of a right-angled triangle

  Synonyms: cosec