cordell hull nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cordell hull nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cordell hull giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cordell hull.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cordell hull

    Similar:

    hull: United States diplomat who did the groundwork for creating the United Nations (1871-1955)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).