copper's nark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

copper's nark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm copper's nark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của copper's nark.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • copper's nark

    Similar:

    nark: an informer or spy working for the police

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).