convulsant threshoid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

convulsant threshoid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm convulsant threshoid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của convulsant threshoid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • convulsant threshoid

    * kỹ thuật

    y học:

    ngưỡng giật