converted command nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

converted command nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm converted command giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của converted command.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • converted command

    * kỹ thuật

    lệnh đã được chuyển đổi